Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet (1987) Forord Indholdsfortegnelse Forside Bagside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Aztekerriget og den spanske erobring - Mesoamerikas indianere i 1500-tallet (1987)


Forord

Denne bogs sigte er først og fremmest begynderundervisningen i faget historie inden for de studieforberedende uddannelser - gymnasiet og HF-kurserne - og historieundervisningen i folkeskolens ældste klasser samt på højskoler og ungdoms- og efterskoler.

Bogen indeholder to hovedafsnit: (1) en beskrivelse af de mesoamerikanske indianerkulturer inden den hvide mands komme - først og fremmest aztekerriget - og (2) en redegørelse for den spanske erobring og ødelæggelse af det aztekiske samfund i begyndelsen af 1500-tallet. Disse afsnit efterfølges af et udvalg af samtidige kildetekster samt et par eksempler på forskeres opfattelse af det aztekiske samfund og dets udviklingsmuligheder. Disse kan (evt. sammen med de ledsagende arbejdsspørgsmål) danne udgangspunkt for gruppearbejde, klassediskussion og skriftlige besvarelser, ligesom teksterne kan inddrages i specialeskrivning / historieopgaven i gymnasiet og på HF. De enkelte tekststykker indeholder som oftest et mindre antal forklarende notehenvisninger; selve noterne følger umiddelbart efter teksten, lige som også de ledsagende arbejdsspørgsmål befinder sig her. Signaturen (...) markerer en udeladelse i kildeteksten og tekst indrammet af [], at der er foretaget en tilføjelse for at tydeliggøre meningen. Endvidere findes en kort vejledning i udtalelsen af det aztekiske sprog, ligesom der bagest i bogen er en litteraturoversigt over dansk- og fremmedsproget materiale.

Centerbibliotekar ved Nakskov Uddannelsescenter og Nakskov Bibliotek, Bente Knudsen, takkes for en aldrig svigtende ihærdighed ved fremskaffelsen af litteratur. En særlig tak skal rettes til lektor Una Canger, afdel. for religionssociologi og indianske sprog og kulturer ved Københavns Universitet for gode litteraturhenvisninger, og ikke mindst til overarkivar ved Rigsarkivet, Hans Chr. Berg, hvis faglige ekspertise og inspirerende udgivelser om de mesoamerikanske indianere har været til stor støtte ved udarbejdelsen af bogen. Herudover har et antal kolleger og fagfæller - samt elever og kursister - været inddraget i selve tilrettelæggelsen og den pædagogiske udformning af bogen. Det endelige ansvar herfor samt de fejl og mangler, der måtte forekomme, påhviler imidlertid alene forfatteren.

Søllested, juli 1987
Finn Madsen