Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Cuba-krisen 1962 - i perspektiv (1997) Forord Indholdsfortegnelse Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Cuba-krisen 1962 - i perspektiv (1997)


Forord

Denne udgivelse henvender sig i første række til de mennesker, der er beskæftiget i undervisningssektoren med fagene samfundsfag og moderne historie: elever, kursister, studerende og (ikke mindst) lærere.
    Cuba-krisen 1962 - i perspektiv udspringer først og fremmest af en mild (?) frustration over endnu en sæsons større skriftlige opgaver på HF og i gymnasiet. Endnu engang har man i sin egenskab af censor og eksaminator helt forudsigeligt fået præsenteret et antal opgaver i "Cuba-krisen", og sædvanen tro har man måttet konstatere, hvor begrænsede valgmuligheder m.h.t. litteratur opgaveskriverne i virkeligheden har haft. Bortset fra den klassiske kildesamling fra begyndelsen af 1970'erne - Inger Bertelsen og Karl Jacobsen: Kilder til belysning af Cuba-krisen 1962 - og en håndfuld mere eller mindre perifere og bredt anlagte bøger om emnet er valgmulighederne på dansk om Cuba-krisen faktisk meget begrænsede!

Denne udgivelse skal forsøge at råde bod på materialesituationen om emnet generelt. Inger Bertelsens og Karl Jacobsens bog indeholder som bekendt et righoldigt udvalg af tekster, men hvad der savnes her i 1990'erne, er vel især materiale der kan perspektivere, samt hvad der i de senere år måtte være offentliggjort af tidligere klassificeret materiale. Fx har det altid ærgret mig, at Krustjovs såkaldte første brev fra den 26. oktober til præsident Kennedy ikke har været offentliggjort og oversat til dansk. Det er der nu rådet bod på, idet dette centrale dokument findes her i samlingen. Endvidere har jeg givet henvisninger til samtlige(!) taler af Fidel Castro, der hurtigt vil kunne udskrives (på engelsk) via Internettet.
    I 1992 offentliggjordes for første gang efter gensidig amerikansk-russisk aftale hele korrespondancen fra efteråret 1962 mellem Kennedy og Krustjov. Alle 25 breve er her gengivet på engelsk og russisk i deres fulde udstrækning med alle noter og kommentarer.

Jeg har reserveret et særligt kapitel til kronikker/kommentarer fra danske dagblade omkring efteråret 1962 og tiden herefter. Ikke mindst som bilagsmateriale fx i forbindelse med større skriftlige opgaver og eksamensspørgsmål vil de være velegnede.
    Et andet kapitel indeholder en kortfattet indholdsbeskrivelse af et antal væsentlige engelsksprogede udgivelser fra det seneste årti: Betydelige mængder af hidtidig hemmeligholdte analyser er faktisk tilgængelige på markedet nu - men altså i USA! Jeg har valgt at omtale et bredt udvalg af den nyeste litteratur og give eksempler på indholdet i denne udgivelse. Jeg har gjort det ud fra den forudsætning, at disse udgivelser skulle være tilgængelige her i landet, fx på bibliotekerne. Men vægten i denne mateterialesamling ligger især på det retrospektive materiale, der siden slutningen af 1980'erne og omvæltningerne i Øst er dukket op. Nævnes skal også materiale fra de konferencer, der i de senere år har været afholdt med deltagelse af tidligere politiske/militære beslutningstagere og rådgivere fra USA og det nu hedengangne Sovjetunionen. Jeg har fx valgt at oversætte og inkludere hele korrespondancen mellem Castro og Krustjov i de bevægede dage mellem 26. og 31. oktober 1962, hvor Krustjov - med rette eller urette? - fik den opfattelse, at Castro opfordrede ham til at angribe USA med kernevåbenmissiler!

Alt i alt forekommer det, at Cuba-krisen i dag materialemæssigt forsvarligt kan belyses i historisk perspektiv - ikke mindst hvis man er indstillet på at læse engelsk.

En advarsel/forbrugeroplysning: En væsentlig del af materialet i denne tekstsamling er på engelsk. Det skyldes især, at forskningen i emnet af indlysende grunde foregår i USA, men også at en stor del af materialet er hentet over Internettet. Det er nemlig min opfattelse, at Internettet er ved at være helt uomgængeligt, hvis man vil følge med i de allernyeste forskningsresultater og udgivelser. Dermed ikke sagt at en mængde materiale fra nettet ikke er overflødigt - for det er det i høj grad! - og jeg har derfor kun aftrykt, hvad jeg mener er direkte anvendeligt, eller som kan have en bredere interesse. -Jeg må i øvrigt bekende, at jeg ingen faglige eller moralske skrupler har ved at "tvinge" elever i 3g, voksne HF-kursister eller elever i afgangsklasserne på de øvrige ungdomsuddannelser til at arbejde med engelsksproget materiale i studiet af den moderne historie. Internettet er over os, og enten vi undervisere synes om det eller ej, vil det altså også være vejen frem i forbindelse med tilvejebringels af materiale. Vore elever/studerende har jo forlængst taget Internettet til sig - hvorfor så ikke lade dem gøre det også i faglig henseende!?

En del af det mest centrale og af det vanskeligst tilgængelige materiale - der skønnes at have særlig relevans for elevers, kursisters og studerendes arbejde med emnet - er oversat til dansk og trykt enten i et kapitel for sig selv eller gengivet på gult, kopiervenligt papir umiddelbart efter sit forlæg. Ud over selv at finde relevant materiale er det mit håb, at sprogligt særligt energiske studerende sammen med deres lærere også vil kunne udnytte de ikke-oversatte dele af især Internetmateriale nr. 3 og 4, som jeg finder er i besiddelse er særlige kvaliteter.

Jeg vil gerne rette en helt speciel tak til centerbibliotekar Bente Knudsen for vanlig stor hjælpsomhed i forbindelse med tilvejebringelse af materiale. Uden Bente Knudsens utrættelige indsats ville denne materialesamling have været færdig for lang tid siden og ville have været væsentlig mindre omfangsrig. Om dét i givet fald havde været at foretrække er alene læserens afgørelse, men helt og holdent mit ansvar!

Søllested - april 1997
Finn Madsen