Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen:Nye tekster til Cuba-krisen 1962 (2004) Forord Indholdsfortegnelse Forside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Nye tekster til Cuba-krisen 1962 (2004)


Forord

I 1997 udsendte jeg materialesamlingen Cuba-krisen 1962 – i perspektiv.
    En inspirationskilde hertil var de mange nye informationer om baggrunden for, selve forløbet af samt eftervirkningerne af krisen, der bl. a. var dukket op i løbet af de fem rundbordskonferencer i perioden 1989 – 1992 om emnet med deltagelse af tidligere involverede hovedpersoner. Højtstående forhenværende politikere og militærpersoner fra USA, Sovjetunionen og Cuba mødtes ca. 30 år efter krisen for at diskutere og perspektivere erfaringerne fra dengang supermagterne stod "eyeball to eyeball" og ragnarok truede ...
    Efter 1997 er en strøm af nyt materiale blevet offentligt tilgængeligt. Siden Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og de russiske arkivers delvise åbning, er det i stadig højere grad blevet muligt også at kigge de russiske beslutningstagere over skulderen. I USA har fx CIA og og State Department (Udenrigsministeriet) deklassificeret betydelige materialemængder, og organisationen The National Security Archive i Washington D.C. har gennem systematiske sagsanlæg under henvisning til Freedom of Information Act tvunget forskellige amerikanske regeringsorganer til at offentliggøre deres materialer om krisen. Kun cubanerne tøver stadig med at lade verdensopinionen få et detaljeret indblik i deres arkiver, selv om en del, men særligt udvalgt materiale – på Fidel Castros personlige foranledning – er blevet tilgængeligt.
    Det er min personlige opfattelse, at den helt centrale dato under Cuba-krisen var lørdag den 27. oktober 1962. På denne dag blev det således i Ex-Com-gruppen klart, at den amerikanske præsident efter alt at dømme ville føle sig tvunget til at iværksætte et omfattende og altødelæggende bombeangreb på de russiske missilbatterier på Cuba allerede om mandagen, idet det var nødvendigt at handle, inden raketterne blev operationsklare. Samme lørdag valgte den amerikanske administration at svare på den russiske leder Krustjovs såkaldte "1. brev", medens man ignorerede det langt mere truende brev nr. 2. Sent lørdag aften mødtes præsidentens lillebror, Robert Kennedy – der ud over at være justitsminister også var JFKs særlige rådgiver – med den sovjetiske ambassadør i Washington, A. Dobrynin. Det var et møde, som uden overdrivelse kan betegnes som "historisk"! Begge mødedeltagere nedfældede siden omhyggeligt deres indtryk af situationen hin skæbnesvangre 27. oktober. Jeg har valgt at oversætte begge – og mange andre – dokumenter til dansk, da jeg finder dem særdeles relevante i den historiske efterforskningsproces: stillede RFK denne aften sin sovjetiske modpart overfor et ultimatum (med risiko for atomkrig?), hvis ikke Sovjet omgående tilkendegav at ville fjerne sine missiler fra Cuba? Det spørgsmål overlader jeg til læserne at tage stilling til. Mange forskere har deltaget i debatten om hændelserne den 27. oktober; flere bidrag er oversat her. Filmen Thirteen Days fra 2000 kan være en inspiration i samme forbindelse, se henvisningerne hertil inde i tekstsamlingen. De to citater øverst på foregående side antyder, hvor stor uenigheden om konsekvenserne af de militære perspektiver var – og fortsat er! (Se fx det oversatte tekstbilag nr. 11 om det amerikansk-russiske strategiske styrkeforhold i begyndelsen af 1960'erne.)

Flere af kapitlerne rummer udskrevne eksempler på helt nyt og centralt tekstmateriale. Meget mere, fx hele rapporter, kan findes på den tilhørende CD-ROM. Her findes også et antal illustrationer og lydfiler.

Et særligt kapitel er viet til oversatte teksteksempler. Disse sider er let lokaliserbare, fordi papiret er lysegult og desuden velegnet til at kopiere fra. Det er først og fremmest kildetekster, jeg finder velegnede til elever, studerende, undervisere og andre, der – uden at behøve at besvære sig med oversættelsesarbejde – vil forsøge at trænge dybere ned i materialet. Du er velkommen til at kopiere – men altså inden for gældende regler – og jeg beder om, at det i givet fald indberettes til Copy-Dan eller tilsvarende organisationer efter disse organers retningslinjer. Endvidere er det nødvendigt at anføre "© Finn Madsen/forlaget lee", også hvis du vælger at citere i fx opgavesammenhæng. I kommerciel henseende, fx ved en bogudgivelse, kan benyttelse af materialet kun finde sted efter skriftlig accept og aftale med forlaget lee.

En meget stor del af det nyligt offentliggjorte materiale er i dag tilgængeligt på internettet. Det er imidlertid ikke til at sige, hvor længe det vil være at finde her; samtidig kan det være vanskeligt at beholde overblikket ved gennemarbejdning af dyngerne af materiale. Alt søgearbejde er foretaget i efteråret/vinteren 2003. Jeg har valgt at foretage en grovsortering af materialet, ligesom jeg har downloadet og arkiveret en del af det frigivne og copyrightfrie tekst-, billed- og lydmateriale på den medfølgende CD-ROM, så analysearbejdet i en vis udstrækning kan foretages hvor som helst og uafhængigt af muligheden for at gå på internettet. Det suverænt bedste sted at arbejde med Cuba-krisen er og bliver dog internettet: Fx giver henvisninger til lydmateriale i samlingen, som ikke kan downloades fra udbyderens site, mulighed for utallige timers lyttemuligheder. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, vil bogstaveligt alt tilgængeligt og ikke-klassificeret lydmateriale kunne erhverves kommercielt ved henvendelse til pågældende udbyder.

Denne materialesamling foregiver på ingen måde at være nogen ultimativ tekstsamling, men er udelukkende ment som et hjælpemiddel til den interesserede Cuba-krise entusiast!
    Til sidst en trussel/advarsel/information: jeg udelukker på ingen måde en ny udgivelse i løbet af en årrække, hvis yderligere offentliggjort materiale forekommer at kunne berettige en sådan!

Finn Madsen,
Søllested, december 2003