Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Kilder til Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (1994) Forord Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Kilder til Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (1994)


Forord

Denne kildesamling udsendtes første gang i 1982, nemlig som en del af bogen Nordamerikas indianere i det 19. århundrede. Der har imidlertid længe været et ønske at se grundbogen moderniseret, både i form og indhold - i det mindste fra forfatterens side! Nu foreligger den i en nyrevideret og omskrevet udgave, der tager højde for den seneste halve snes års forskning inden for området.

Jeg har af pladsmæssige årsager valgt at samle alle 1.-udgavens kildetekster i et separat bind. Det er sket i nærværende udgivelse Kilder til Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (forlaget lee, 1994; ISBN nr. 87-89149-25-4). Samtlige kilder er struktureret emnevis på A-4 ark m.h.p. kopiering. Emnerne er (1) indianersamfundet før den hvide mands komme, (2) "de fem civiliserede nationer", (3) de californiske indianere, (4) indianerne i sydvest, (5) prærieindianerne, (6) slaget ved Little Big Horn, (7) Dawes-loven i 1887 og (8) Ghost Dancereligionen/ Wounded Knee 1890. Hertil kommer (9) forslag til arbejdsspørgsmål samt litteratur og (10) et særligt afsnit om Kevin Costners film Dances With Wolves, som er særdeles anvendelig i forbindelse med emnet.

Hvert afsnit indeholder foruden kildetekster diverse illustrationer og forslag til arbejdsspørgsmål.

Bogens sigte er især historieundervisningen i gymnasiet, HF, seminarierne og andre højere undervisningstrin, og den er med sine mange og forskelligartede kildetekster specielt anvendelig ved specialeskrivning samt ved større skriftlige opgaver.

I oversættelsen af kilderne er der lagt vægt på en præcis gengivelse af forlægget, snarere end at nå frem til "godt dansk", idet det har været et mål at komme så tæt på det oprindelige udsagn som muligt, især de indianske, der i forvejen er oversat til engelsk fra pågældende indianske sprog eller fra spansk.

Den kildemæssige værdi af de indianske udsagn og beretninger vil ofte være diskutabel. Ud over almindelige kildekritiske principper er der anledning til at være opmærksom på, at meget få indianere var i stand til at tale engelsk, endsige læse og skrive sproget. Den direkte kommunikation måtte således normalt foregå gennem tolk eller ved tegnsprog, og begge metoder medførte risiko for en unøjagtig gengivelse. Hertil kommer det forhold, at da indianerne ikke nedskrev deres versioner af hændelserne men alene støttede sig til hukommelsen, kunne dette medføre konsekvenser for fremstillingen af begivenheder, der tidsmæssigt var på en vis afstand. Ydermere var det ikke sjældent, at indianerne afgav deres beretninger i fangenskab, hvilket kunne bevirke, at de af frygt for repressalier måske fremstillede begivenhederne i et andet lys end ellers forventet.

Signaturer: Parantetiske bemærkninger (-) optræder også i det originale forlæg, mens ord og vendinger indrammet af [-] er tilføjet for at tydeliggøre tekstens mening. Understregninger optræder sædvanligvis i forlægget med kursiv. Signaturen (...) isoleret betegner et eller flere udeladte afsnit, mens samme signatur i et afsnit tilkendegiver et eller flere udeladte ord eller sætninger.

Sluttelig retter jeg en varm tak til centerbibliotekar ved Nakskov Uddannelsescenter, Bente Knudsen, for en utrættelig indsats i forbindelse med fremskaffelse af materiale i forbindelse med udarbejdelsen af begge udgivelser.

Finn Madsen,
august 1994