Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (1994) Forord Indholdsfortegnelse Forside Bagside Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (1994)


Forord

Denne bog udsendtes første gang i 1982. Der har imidlertid længe været et ønske om at se den moderniseret, både i form og indhold - i det mindste fra forfatterens side! Nu foreligger den i en nyrevideret og omskrevet udgave, der tager højde for den seneste halve snes års forskning inden for området. Meget lidt af 1.-udgavens indhold er fjernet; i stedet er det blevet suppleret/korriget i lyset af de nyeste forskningsresultater og -teorier. Det gælder fx debatten om befolkningstætheden i Nordamerika før den hvide mands komme. Samtidig er illustrationsmaterialet blevet udvidet betydeligt.
    Af pladsmæssige årsager har jeg valgt ikke at inkludere 1.-udgavens kildetekster i 2.-udgaven. Alle kildeteksterne er imidlertid stadig tilgængelige, nemlig i publikationen Kilder til Nordamerikas indianere i det 19. århundrede (forlaget lee, 1994; ISBN nr. 87-89149-25-4). Samtlige kilder er struktureret emnevis på A-4 ark m.h.p. kopiering. Emnerne er (1) indianersamfundet før den hvide mands komme, (2) "de fem civiliserede nationer", (3) de californiske indianere, (4) indianerne i sydvest, (5) prærieindianerne, (6) slaget ved Little Big Horn, (7) Dawes-loven i 1887 og (8) Ghost Dance-religionen/Wounded Knee 1890. Hertil kommer et særligt afsnit (9) om Kevin Costners film Dances With Wolves, en film jeg finder særdeles anvendelig i forbindelse med emnet. Hvert afsnit indeholder foruden kildetekster diverse illustrationer og (10) forslag til arbejdsspørgsmål.
    Bogens sigte er først og fremmest historieundervisningen i gymnasiet, HF, seminarierne og andre højere undervisningstrin, og den er sammen med sine mange og forskelligartede kildetekster specielt anvendelig ved specialeskrivning samt ved større skriftlige opgaver. Formentlig vil den også kunne appellere til ikke-skolesøgende læsere, der ønsker en kortfattet oversigt/introduktion til emnet.

De nordamerikanske indianeres historie i det 19. århundrede er først og fremmest historien om deres kamp for at bevare deres land. Denne bog har således som sit primære formål at give en oversigt over indianernes møde med den hvide mand og resultaterne heraf, og den forudsætter i det mindste et oversigtsmæssigt kendskab til det hvide Amerikas historie i kolonitiden og i den efterfølgende periode.
    I det 19. århundredes USA fandtes der mere end 300 indianerstammer og endnu flere sprogvarianter, lige som de enkelte stammers livsvilkår og skikke var yderst forskelligartede. Det forekommer på denne baggrund urealistisk i større omfang at ville generalisere i beskrivelsen af indianerne. Alligevel er det i bogens første del - Det indianske samfund - forsøgt at fremhæve visse fællestræk gennem skildringen af det indianske samfund, således som det formede sig før den hvide mands komme.
    I bogens anden del - To uforenelige kulturer - beskrives de dybtgående ændringer, som de hvides fremtrængen og systematiske erobring af indianernes landområder førte med sig.
    En liste over udtale af de indianske stammenavne findes bagest i bogen.

Sluttelig retter jeg en varm tak til centerbibliotekar ved Nakskov Uddannelsescenter, Bente Knudsen, for en utrættelig indsats i forbindelse med fremskaffelse af materiale ved udarbejdelsen af begge udgivelser.

Finn Madsen

Søllested,
august 1994