Logo Æ' hav

Aktuelt Om forlaget Udgivelser Finn Madsen: Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 2 (1996) Forord Indholdsfortegnelse Foredragsvirksomhed Rejseaktiviteter Emnelæsning

Finn Madsen:
Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 2 (1996)


Forord

Denne materialesamling - Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 2 - udspringer af mit arbejde med præsidentmordet den sidste halve snes år. Men, kære læser, lad mig være ærlig: Jeg har ikke opklaret Kennedy-mordet, og mine overvejelser desangående er slet ikke med her!

I 1988 udgav jeg bogen Skuddene i Dallas - énmandsværk eller sammensværgelse?, der bl. a. rummede en beskrivelse af begivenhederne den 22. november 1963 i Dallas, Texas. Samtidig var det et forsøg på at gøre status over efterforskningen i dét, der af forskere er blevet betegnet som 'århundredets forbrydelse'. I 30-året for mordet i efteråret 1993 udsendte jeg forgængeren til nærværende udgivelse, Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated! - 30 års efterforskning og debat, bind 1.

Det er min tanke, at også denne materialesamling skal kunne anvendes i undervisningen i fagene historie/samfundskundskab og engelsk på ungdoms- og voksenuddannelserne, seminarierne og videregående uddannelser. Materialesamlingen kan imidlerid også benyttes som selvstudium for undervisere, studerende og andre interesserede, der ønsker at trænge ned under overfladen i en af vor tids største mordgåder.

På de enkelte kapitlers skilleblade er disses indhold nævnt; det skulle gøre det lettere at danne sig et hurtigt overblik. Helt nyt i forhold til bind 1 er kapitlerne om Kennedy-mordets behandling på CD-ROM mediet, kapitlet om JFK og Internettet samt et kapitel med bl. a. en del fotos fra Dealy Plaza, Dallas, optaget i efteråret 1994. Disse fotos findes også vedlagt på diskette til evt. videre forarbejdning på computer.

Jeg har opretholdt kombinationen af en engelsk og dansksproget titel. Det kan godt forekomme lidt overraskende, når man konstaterer, at der findes uendeligt lidt dansk materiale i samlingen. Men det er væsentligt at understrege, at kun engelsksproget materiale giver én mulighed for at gå i detaljer med mordgåden; meget lidt materiale findes på dansk og da især af oversigtsmæssig art, se fx litteraturlisten der er udskrevet fra en dansk artikelbase. Det er endvidere tanken, at Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated!, 1-2 skal kunne finde anvendelse hos alle, der er interesseret i USA's nyere historie. Undervisere i fx engelsk og historie kan udnytte materialesamlingen til at ajourføre egen baggrundsviden om emnet. Den kan imidlertid også anvendes som et supplement til gængse (lære)bøger om USA - og til almindelig perspektivering for særligt interesserede!

Jeg vil gerne rette en tak til diverse forfattere og udgivere for at have stillet materiale til min rådighed med henblik på denne udgivelse.

Endnu engang retter jeg en ganske særlig tak til bibliotekar Bente Knudsen ved Nakskov Bibliotek for uvurderlig hjælp i forbindelse med tilvejebringelse af forskelligt materiale.

Søllested, juni 1996
Finn Madsen